HADİSİ ŞERİF - Üseyr ibn Amr-ibn Cabir r.a.

Sayı 5

Üseyr ibn Amr-ibn Cabir de denilir şöyle anlattı:

“Ömer ibnü’l-Hattab radıyallahu anh, Yemen’den destek bölükleri geldikçe onlara,

—Aranızda Üveys ibn Âmir var mı? Diye sorardı.

Bu şekilde sora sora sonunda Üveys’i buldu. Onu bulunca aralarında şöyle bir konuşma geçti;

—Sen Üveys ibn Âmir misin?
—Evet!
—Murâd kabilesinin Karen kolundan mısın?
—Evet!
—Sende alaca hastalığı vardı ondan kurtuldun. Sadece bir dirhem kadar bir yer kaldı değil mi?
—Evet!
—Annen var mı?
—Evet!

—Ben Resulallah (s.a.v)’in, “Yemenlilerin destek bölükleri içinde size Üveys ibn Âmir gelecektir. O, Murâd kabilesinin Karen kolundandır. Alaca hastalığına tutulmuş ve iyleşmiştir. Ancak bir dirhem kadar bir yerinde kalmıştır. Bir annesi vardır ve ona son derece iyi bakar. O, Allah’tan bir şey istese, Allah onun duasını kabul eder. Eğer senin için istiğfar dilemesini sağlayabilirsen hiç durma bunu hemen değerlendir!” buyurduğunu işittim. O halde şimdi benim için istiğfar ediver.

Üveys Hz. Ömer için istiğfar etti. Daha sonra Üveys’e,

—Nereye gitmek istiyorsun? Diye sordu. O da,
—Kûfe’ye, diye cevap verdi. Ömer,
—Senin için Kûfe valisine bir mektup yazayım mı, diye sordu.O, 
—Fakir halkın arasında yaşamak benim için daha iyi, dedi.

Bir yıl sonra Kûfe’nin ileri gelenlerinden biri hacca geldi. Orada Ömer radıyallahu anh ile karşılaştı. Hz. Ömer ona Üveys’i sordu. O da, 

—Ben buraya geldiğimde kırık dökük bir evde yaşıyordu, diye karşılık verdi. Hz. Ömer,

—Ben Resulullah (s.a.v)’in, “Yemenlilerin destek bölükleri içinde size Üveys ibn Âmir gelecektir. O, Murâd kabilesinin Karen kolundandır. Alaca hastalığına tutulmuş ve iyleşmiştir. Ancak bir dirhem kadar bir yerinde kalmıştır. Bir annesi vardır ve ona son derece iyi bakar. O, Allah’tan bir şey istese, Allah onun duasını kabul eder. Eğer senin için istiğfar dilemesini sağlayabilirsen hiç durma bunu hemen değerlendir!” buyurduğunu işittim.

Kûfeli adam hac dönüşü Üveys’e uğradı. O’na,

—Benim için istiğfarda bulun, diye istirhamda bulundu. Üveys,
—Fakat sen hayırlı ve mübarek bir yolculuktan geldin; sen benim için dua ve istiğfarda bulun, dedi. (Adam ısrar edince) Üveys,
—Sen Ömer’le karşılaştın mı? diye sordu.
Adam “Evet!” diye karşılık verince Üveys adam için istiğfarda bulundu. Bu hadise üzerine insanlar Üveys’in kim olduğunun farkına vardılar. Üveys de başını alıp gitti (Kûfe’yi terk etti). 95

Müslim’in yine Üseyr ibn Câbir radıyallahu anh’den yaptığı diğer bir rivayet şöyledir.
“Kûfe halkından bir heyet Hz. Ömer’e geldiler. Bunların arasında Üveys ile alay eden bir kişide vardı. Hz. Ömer,

—Burada Karanilerden kimse var mı? Diye sordu. Hemen o alay eden adam çıkıp geldi. Bunun üzerine Hz. Ömer şöyle dedi;

—Hiç kuşkusuz Resulullah (s.a.v), “Yemenden size Üveys adında biri gelecek. Yemen’den ayrılmamasının sebebi (annesinen başka kimsesi olmadığından) sadece  annesine hizmet etmesidir. Alaca hastalığına tutulmuş, ancak Allah’a dua etmiş, bir dinar veya dirhem yer büyüklüğü dışında Allah onu o hastalıktan kurtarmıştır. Sizden kim ona rastlarsa ondan istiğfar dilesin.” Buyurmuştur. 96

Müslim’in başka bir rivayetinde Hz. Ömer’in şöyle dediği nakledilmiştir:
Ben, Resulullah (s.a.v)’i şöyle buyururken işittim:

“Hiç şüphesiz tâbiîlerin en hayırlısı Üveys adında biridir. Onun bir anası vardır, alaca hastalığı geçirmiştir. Ona rastlarsanız, sizin için istiğfar etmesini isteyiniz!” 97 

95 Müslim, Fezâilü’s-sahabe, 225 (nr. 2542).
96 Müslim, Fezâilü’s-sahabe, 223 )nr. 2542). Ayrıca bk. Ahmed, el-Müsned, 1/38, Haâkim, el-Müstedrek, nr. 5719.
97 Müslüm, Fezâilü’s-sahabe, 224. Ayrıca bk. Ahmed, el*Müsned, 1/38; 3/480; Deylemi, el-Firdevs, nr. 2886; Hâkim, el-müstedrek, nr. 5720; Heysemi, ez-Zevaid, 10/22.
 


Vera Muhabbet Dergisi Logo