VELİLERDEN DERSLER - Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin bizlere nasihatleri

Pirimiz Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin bizlere nasihatleri

Pirimiz Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin bizlere nasihatleri

1 -Mahviyat ve tevazu (alçakgönüllülük) icabı kendinizi bilgisiz addedin (görün).

2- Amelleriniz(işleriniz), tahsilleriniz(mezun olduğunuz okul) ve ahlakınız bakımından alim olunuz. İnsanlara akılları ereceği kadar anlatınız.

3- Birbirinize arka çevirmeyin (yalnız bırakmayın). Buğuz etmeyin (düşmanlık etmeyin). Ayrılmayın, hased (kıskançlık ve çekememezlik) etmeyin. Kardeş olun, haklarınızı gözetin (haklarınıza dikkat edin).

4- Alimlerin zalimlerinden (insanlara eziyet verenlerinden) ve inatçılarından (gereksiz ve dünyevi konularda inatçı)  olmayın.

5- Daima müzakere (insanlara islam hakkında cevap verebilmek, islamın konu hakkındaki görüşünü anlatabilmek) ve Hakk’ı(Allah c.c.) üstün tutmak için ilminizi ve irfanınızı(bilginizi, anlama kabiliyetinizi ve kültürünüzü) artırın.

6- Cemaate, cumaya, bayramlara, islami sohbetlere, zikirlere devam ediniz ve vaadlerinize (sözlerinize) sadık kalınız.

7- Cemaati, zekatı, haccı, orucu, emri bil marufu (islamı anlatmayı) terk edenlere yakın olmayınız (dost ve arkadaş edinmeyiniz).

8- Açık çıplaklara, avret yerini açanlara, parlak oğlanlara, kadınlara benzemeye çalışanlara yakın olmayınız.

9- Çok yüksek ve şatafatlı binalar yapanlara, kabirlerini işlenmiş taş ve kireçlerle süsleyenlere yakın olmayınız. Binalara kurban kesmeyiniz.

10- Faiz, haram nesne ve yetim malı yemeyiniz, yiyenlere yakın olmayınız.

11- Zulmen gasp olunmuş (haksızlıkla alınmış) malı yemeyiniz, yiyenlere yakın olmayınız.

12- Ulemaya (Din alimlerine), meşayıha (Mürşidi Kamillere), anne ve babaya asi olmayınız.

13- Sakallarınızı kestirmeyiniz. Hristiyan ve Yahudilere benzemeyiniz. Onları taklit etmeyiniz.

14- Ehli zinaya (her türlü zina edenlere, yaptıranlara ve müsade edenlere), livataya (erkek erkeğe fuhuş yapanlara), deyyuslara(kadınlarını ve kızlarını başka erkeklerden kıskanmayanlara), fuhuş işleyenlere ve rüşvet alanlara yakın olmayınız.

15- Delalet fırkalarına (ehli sünnet olmayan topluluklara), sihirbazlara, tembellere yakın olmayınız.

16- Kahinlere, yıldızlara bakanlara, falcılara, cin ve ifrit, peri sahiplerine yakın olmayınız.

17- Huddam sahiplerine (cin çağıma yapanlara ve onlara tapanlara), vefk (tılsımlı dua, tesirli dua, büyü) sahiplerine, gizli şeyleri bilirim (kahin ve medyumlara) diyenlere yakın olmayınız.

18- Tılsım bilgilerine, filozoflara (felsefecilere) yakın olmayınız.

19- Her türlü şarap ve içki içenlere yakın olmayınız ve içirmeyiniz, içmeyiniz.

20- Her çeşit uyuşturuculara, küffar eliyle yapılan gıda ve eşyalara yakın olmayınız.

21- Suret yapanlara (insan sureti çizenlere, heykelini yapanlara vs.), oyunculara , çalgıcılara yakın olmayınız.

22- Vücutlarına dövme yaptıranlara ve saçlarını siyaha boyatanlara yakın olmayınız.

23- Yabancı nikahla alınan kadınlara bakmayın ve yakın olmayın.

24- Kefere(kafir), putperest ve müşriklerin (Allah’a inanmayanların) kestiklerini yemeyin, yiyenlere yakın olmayın.

25- Ashab-ı Kirama ve evliyaullaha, islam büyüklerine dil uzatan kendini bilmez şaşkınlara yakın olmayınız.

26- Harp meydanından kaçanlara, itaatı meşayıhtan (alimlerin sözüne itiraz edenlere) ve ululemre itaatten kaçanlara (devlete isyan edenlere, asi ve anarşist olanlara ve teröristlere) yakın olmayınız.

27- Taamlara (zevk için yemek ve içmeye, gereğinden fazla yemek ve içmeye) ve cenazedeki bidatlere (islamda olmayan adet ve kurallara) yakın olmayınız.

28- Koğuculara (laf taşıyanlara), dedikoduculara, Kur’an ve hadisten gayri şeylerle hareket edenlere yakın olmayınız.

29- Hiçbir israfa ve israfçılara yakın olmayınız.

30- Diyarı küfürden gelen yağ, şeker ve sair (çeşitli) yiyeceklere, kap ve esvaba (kıyafetlere) yakın olmayınız (kullanmayınız).

31- Zalimlerin kapısına, oyun, eğlence ve töhmet yerlerine, plaj, dans, balo ve emsali yerlere yakın olmayınız (gitmeyiniz, gitmeyi de gönülde bulundurmayınız).

32- Evkafın(Vakıfların) sattığı emlake, fasid (aslı dine uygun fakat sıfatı dine uygun olamayan), noksan alış verişe, ham meyveleri alıp satmaya, vakıf malını tebdil (değiştirmeye) ve tağyire (bozmaya) yakın olmayınız.

33- Kuş uçurmaya, nefes ve celbi havas (üfürükçülere ve büyücülere), daveti cine (cincilere) yakın olmayınız.

34- Kefere sözlerine ve haram sözlere yakın olmayınız.

35- Amirlik, kadılık gibi şeylere, salihlere azil (Salihleri görevden almaya), zalimleri tayine (zalimlere görev vermeye) yakın olmayınız.

36- Ayakta idrar yapmayın, yolları, mübarek yerleri kirletmeyin.

37- Yolları kapatmak, oralara pislik dökmek, geçenlere eza (eziyet) veren muzır (kötü) şeyleri atmaya yakın olmayınız.

38- Zühd, vera, velayet, keşif, keramet sahibi olduğunuzu iddia etmeyin. Allah’ı ve Resulullah’ı gördüm gibi iddiaları terk ediniz. Vaki oldu ise kapatın.

39- Yüksek binalara, köşklere, ziynetlere, şatafatlı hayata yakın olmayınız. Tevazu üzerine olunuz.

40- Mescitler de sesinizi yükseltmeyiniz. Delileri, dilencileri, huzur bozucu çocukları sokmayın.

41- El ve başla selam vermeyin. Hiç kimsenin önünde eğilmeyin.

42- Kuş uçurmayın, süt kuzusunu kesmeyin. Evde köpek bulundurmayın. Sürüsü olanlar için müstesna (hariç).

43- Hak’tan taviz veren müftülere, muhaddislere, dinini bilmeyen doktorlara, müflis tacirlere (iflas etmiş tüccara) yakın olmayınız.

44- Hırsızlara, hainlere, ganimetten çalanlara, harpten kaçanlara, yetim malı, haram, faiz yiyenlere yakın olmayınız.

45- Her çeşit küffar adetlerine yakın olmayınız.

46- Memleketin saadet ve selameti için, siyaseti dürüst, sağlam, Allah’tan korkan insanlardan seçin.

47- İcra-i (kötülüklerin ortadan kaldırılmasına), hudud-i şerriyeye (kötülüklerin sınırlarının korunmasına), erkan-i dine (islam alimlerine) ve mazlumlara (zulüm görenlere) yardım ediniz.

48- Zulmü terk (zalimliği bırakarak) ile bütün masivadan (Allah’tan gayri meşguliyet veren tüm fani şeyler) istiğfar (tevbe) ediniz. Hakk’ı üstün tutunuz (Her daim Allah’ın emir ve yasaklarına öncelik veriniz).

49- Hak sahipleriyle helalleşin, kimseyi incitmeyin ve tahkir etmeyin (onuruna dokunmayın).

50- Bütün işlerinizi ve niyetlerinizi tashih (yanlışın yerine doğru olanı koyunuz) ediniz düzeltiniz. Çünkü niyet düzgün olursa amel az da olsa fayda sağlar.

Kaynaklar:

Tasavvufun Temel Prensipleri

Hacı Kemal ArslankayaVera Muhabbet Dergisi Logo