AKAİD - İman Artar veya Eksilir mi?

Sayı 2

İMAN ARTAR VEYA EKSİLİR Mİ?

“Ameller artar ama (inanılması lazım gelen şeyler bakımından) iman ne artar ne de  eksilir.”

İman fazlalık ve noksanlık kabul etmez. Çünkü iman,  tam bir teslimiyet ile tasdik etmekten ibarettir. Bu ise, fazlalık ve noksanlık kabul etmez. Bir kimsede tasdik varsa, mümindir, yoksa kâfirdir.

Şu ayeti kerime ise, imanın artmasından bahsetmektedir;

“ Müminler ancak onlardır ki, Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Karşılarında Allah’ın ayetleri okununca bu, onların imanını artırır. Onlar, ancak Rab’lerine dayanıp güvenirler” (Enfal süresi ,2)

Bu ve benzer ayetler, imanın nurunun artacağına  işarettir. Aynı şekilde, kötü ameller de kalbi karartır ve imanın nurunu azaltır.

İman artıp eksilmez. Ancak iman, kuvvetli ve zayıf olabilir. Mesela, Peygamber efendimizin imani ile diğer bütün insanların imanı bir değildir. Aynı şekilde Hz. Ebubekir’in imanı ile diğer insanlarin imanı bir değildir. Bunun için imanımızı amellerimizle kuvvetlendirmemiz lazımdır.

Müminler, imanda ve Allah’ı tek tanımada eşittirler. Amellerde ise, birbirinden  farklı durumdadırlar.

İMANIN SAHiH VE MAKBUL OLMASININ ŞARTLARI

İmanın sahih ve kabule şayan olabilmesi için üç şart vardır;

1. İman, ümitsizlik halinde olmamalıdır. Mesala bir kimse, son nefesinde, çekeceği azabı görür ve korkusundan iman ederse, bu kimsenin imanı kabul edilmez.

2. Mümin Allah’ı reddetme ve yalancı çıkarma işareti olan şeylerden birini yapmamalıdır. Mesela, bir kimse, Allah’a ve bütün peygamberlere inandığı halde, Hz. Muhammed s.a.v.’e inanmazsa veya namaz, oruç gibi ibadetleri reddederse, mümin sayılmaz.

3. Bir mümin, dini hükümlerin, yani emir ve yasakların, Allah’ın hikmeti icabı olduğunu kabul etmelidir.

Mesala, bir kimse herhangi bir ibadeti beğenmezse, diyelim ki; “Hac da ne imiş derse” bu kimse doğrudan doğruya islâmdan çıkar. Onun için bu gibi şeylerden sakınmak lazımdır.

                                                                                                                                    Ali Akkoç

Kaynak: Akaid Kitabı – Ömer Nefesi


Vera Muhabbet Dergisi Logo