AKAİD-KÜFÜR NEDİR?

Satı 4

Küfür lügatta “örtmek” ve “nimeti inkar etmek” manalarına gelir. İslam ıstılahında ise; yaratılıṣı icabı iman etmesi gereken kimsenin, islamın inanҫ esaslarına inanmaması halidir.

Küfür insanı hem dünyada, hem ahirette helaka sürükleyen kӧtülüklerin en büyüğüdür.

KÜFRÜN ҪEṢİTLERİ

Küfür üҫ çeşittir:

1.Cehli Küfür

2.İnadi Küfür

3.Hükmi Küfür

Cehli Küfür: Bir kimsenin, Allah’ın (C.C.)  varlığını ve sıfatlarını cahilliği sebebiyle bilmemesi haline “ Cehli Küfür” denir.

Halbuki bir insanın Allah’ın (C.C.) ayetlerini dinlemesi, kainatta Allah’ın (C.C.) varlığına iṣaret eden delil ve emarelere bakıp düṣünmesi ve bütün bunların neticesinde Allah’ı (C.C.) ve sıfatlarını öğrenip inanması gerekir. Hal böyle iken, bunlara değer vermeyen ve bunlar üzerinde düşünmeyen fert, cahilliğinin neticesinde kâfir olur.

İnadi (inkari) Küfür: Bir kimsenin kainatın sahibinin ve yaratıcısının Allah (C.C.) olduğunu bilmiş olmasına rağmen inat ve inkarından dolayı iman etmemesi haline “İnadi Küfür” denir. Bu inkarın üҫ sebebi vardır;

*Nefse mağrur olma ve üstünlük duygusu; Firavun ve benzerlerinin küfrü böyledir.

*Sahip olunan mevki ve makamın elden gideceği korkusu; Bizans imparatoru Herakliyus’un küfrü gibi…

*Diğer insanların kendisini kınayacağı ve ayıplayacağı endişesi; Peygamberimizin amcası Ebu Talip gibi…

Hükmi Küfür: Allah-u Teala’nın ve Resûllullah (SAV)’in tekzip alameti olarak bildirdikleri hareketleri yapmak veya sözleri söylemek suretiyle islam dairesinden ҫıkmak.

Küfrün bu çeşitlerinden birinci ve ikinci bölümleri aҫıktır ve herkes tarafından anlaşılabilir. Hükmi küfür ise, herkes anlayamaz, kendisini küfre götüren şeyleri bilemez. Çünkü bir takım hareket ve sӧzler vardır ki, yapanı ve söyleyeni dinden çıkarır. Fakat o kimse farkında olmaz. Kendini mümin bildiği iҫin de kurtuluş ҫarelerini araştırmaz.  Bu yüzden her müslümanın insanı dinden çıkaran halleri bilmesi ve bunlara ҫok dikkat etmesi gerekir.

            İnsanı dinden çıkaran haller ve elfazi küfürler bir sonraki sayımızda işlenecektir.  



Vera Muhabbet Dergisi Logo